Civitas viri sunt, non moeniaDržavu čine ljudi, a ne zidine

Institut za strateške studije Fakulteta za diplomatiju i bezbednost je integralni deo fakulteta. Formiran je radi jačanja naučno-istraživačke delatnosti iz oblasti međunarodne, regionalne i nacionalne bezbednosti, kao i međunarodnih odnosa i diplomatije. Fakultet za diplomatiju i bezbednost razvija integrisanost naučnih, teorijskih saznanja sa praksom što u stvari predstavlja kvalitet studenata koji završavaju naš fakultet. Institut se bavi osnovnim i razvojnim istraživanjima od interesa za fakultet, ali i pruža naučnu i stručnu ekspertizu zainteresovanim stranama. Institut ima široko razvijenu lepezu saradnika koji istražuju određene pojave u multidisciplinarnim naučnim i istraživačkim timovima.

Institut za strateške studije neguje timski duh i rad u istraživačkim timovima smatra neophodnim preduslovom za kvalitet rada Instituta. Zajednički rad sa afirmisanim naučnim radnicima, članovima Instituta, stimuliše mlade istraživače za dalji naučni rad. Time se otvara prostor za afirmaciju mladih istraživača, pre svega studenata na osnovnim i master studijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Naučno-istraživački rad Instituta je podeljen u nekoliko oblasti:

  • Izrada predloga za praktičnu politiku za donosioce odluka u Republici Srbiji;
  • Izrada strateških analiza iz globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti i međunarodnih odnosa;
  • Praćenje svetskih trendova iz oblasti bezbednosti i diplomatije;
  • Organizovanje i realizovanje naučno-istraživačkih projekata;
  • Organizovanje naučnih konferencija o aktuelnim pitanjima bezbednosti i međunarodnih odnosa;
  • Publikovanje članaka u domaćim i međunarodnim časopisima;
  • Izdavanje štampanog i onlajn naučnog časopisa;
  • Izdavanje naučnih knjiga.

Jedan o najvažnijih ciljeva Instituta je i jačanje nastavnih kapaciteta fakulteta kroz pripremanje i objavljivanje udžbenika, hrestomatija, zbornika, skripti, praktikuma, monografija, stručnih i naučnih radova za potrebe savremenih nastavnih procesa.

Institut za strateške studije neguje savremene i inovativne pristupe u studiranju i pripremi studenata za buduća zanimanja.

Institut za strateške studije je otvoren za sve oblike saradnje sa državnim organima Republike Srbije, regionalnim organizacijama, privatnim i državnim kompanijama i drugima.

Uvereni smo da će u narednom periodu, u skladu sa naučnim standardima i istraživačkim rezultatima Instituta za strateške studije, naši naučni rezultati postati sastavni deo evropskog istraživačkog prostora. Na taj način, doprinos Instituta bi najoptimalnije bio iskorišćen u interesu Republike Srbije.

Naučni časopisDiplomatija i bezbednost

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom