На основу члана 98. Закона о високом образовању (“Сл. Гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 –др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), члана 99. Статута Факултета за дипломатију и безбедност, а у вези члана 51. Статута Факултета, дана 13.05.2024. године

ОДЛУКУ О КОНКУРСУ

за упис у прву годину

основних и мастер академских студија у школској 2024/2025. години

 

Факултет за дипломатију и безбедност, Универзитета “Унион – Никола Тесла” у првом и другом уписном року уписује:

100 студената у прву годину основних академских студија на департману Дипломатија и безбедност у школској 2024/2025. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријавe и упишу на студијски програм Дипломатија и безбедност, обима 240 ЕСПБ  у трајању од четири године,  звање Дипломирани политиколог за дипломатију и безбедност,

100 студената у прву годину основних академских студија на департману Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије у школској 2024/2025. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријаве и упишу на студијски програм Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије, обима 240 ЕСПБ у трајању од четири године, звање Дипломирани инжењер софтвера,

20 студената у прву годину основних академских студија на департману Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија у школској 2024/2025. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријаве и упишу на студијски програм Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија, обима 180 ЕСПБ у трајању од три године, звање Драмски и аудиовизуелни уметник: продуцент,

50 студената на мастер академске студије на департману Дипломатија и безбедност у школској 2024/2025. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријаве и упишу на студијски програм Дипломатија и безбедност, обима 60 ЕСПБ у трајању од једне године, звање Мастер политиколог за дипломатију и безбедност,

40 студената на мастер академске студије на департману Корпоративна безбедност у школској 2024/2025. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријаве и упишу на студијски програм Корпоративна безбедност, обима 120 ЕСПБ у трајању од две године, звање Мастер менаџер за корпоративну безбедност.

 

УСЛОВИ УПИСА ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Право уписа у прву годину основних академских студија Дипломатија и безбедност имају кандидати са претходно завршеним средњим четворогодишњим образовањем.

Право уписа у прву годину основних академских студија Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије имају кандидати са претходно завршеним средњим четворогодишњим образовањем.

Право уписа у прву годину основних академских студија Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија имају кандидати са претходно завршеним средњим четворогодишњим образовањем. Наведени студијски програм могу уписати и кандидати који претходно имају завршене три године средњег образовања, али након што комисија процени да имају право на упис.

Редослед кандидата за упис у прву годину студијског програма утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњошколском образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. Кандидат по овом основу може да освоји највише 40 бодова.

Кандидати за упис на основне академске студије полажу пријемни испит који се разликује по катедрама. На пријемном испиту кандидати могу да освоје највише 60 бодова.

На катедри за Дипломатију и безбедност писани тест се састоји од логичких задатака.

На катедри за Продукцију драмских и аудиовизуелних уметности и медија тест има писани део и усмени део пред Комисијом. Писани део теста састоји се од 30 питања из опште културе (акценат се ставља на области филм, позориште, књижевност, музику).

На катедри за Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије тест се ради електронски и састоји од питања из Информатике и Математике. Тест се ради по 15 минута за сваки од тестова, укупно 30 минута, након чега кандидати одмах добијају резултате.

Рангирање се врши према мерилима утврђеним Конкурсом.

 

Страни држављани се могу уписати под истим условима као и домаћи држављани, уз услов да познају језик на коме се изводи настава, што доказују уверењем овлашћене установе за учење српског језика и издавање уверења. Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс подноси признату (нострификовану) страну исправу о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификације, уколико је средња школа завршена у иностранству. Лица која поседују документа Републике Српске, конкуришу без нострификације.

 

НА ПРИЈЕМНИ ПОНЕТИ СЛЕДЕЋЕ:

Идентификациони документ са сликом (пасош, лична карта или возачка дозвола)

Сведочанства за све четири године средње школе (на увид).

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ ПРИЛИКОМ УПИСА  НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа:

 1. Сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе (оверене фотокопије);
 2. Диплома о завршеној средњој школи (оверена фотокопија);
 3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија-нови образац);
 4. Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија-не старија од 6 месеци)
 5. Два попуњена обрасца ШВ-20 (добија се у Библиотеци факултета)
 6. Студентска књижица – индекс (добија се у Студентској служби);
 7. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм,
 8. Доказ о уплати школарине, односно доказ о уплати прве рате школарине;
 9. Очитана лична карта и лична карта (на увид),
 10. Потписана изјава којом се овлашћује Факултет да може извршити увид, прибављање и обраду личних података студената (добија се у студентској служби).

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину основних академских студија чини општи успех постигнут у средњем образовању и резултат  постигнут на тесту:

 

УСЛОВИ УПИСА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Право уписа на мастер академске студије Дипломатија и безбедност имају кандидати са претходно завршеним основним академским студијама у трајању од четири године или остварених 240 ЕСПБ бодова.

Право уписа у прву годину мастер академских студија Корпоративна безбедност имају кандидати са претходно завршеним основним академским студијама у трајању најмање три године или остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

Право уписа на мастер академске студије без подношења захтева за утврђивање компатибилности студијских програма за наставак студија имају студенти који су завршили основне академске студије из следећих области: Политичке науке, Науке безбедности, Војне науке.

Кандидати који су завршили основне академске студије које не припадају областима наведеним у претходном ставу, подносе захтев за упис који ће размотрити надлежна Комисија, коју по захтеву, формира надлежна катедра.  Кандидати поред захтева, подносе диплому о завршеним основним академским студијама, додатак дипломе или уверење о стеченом високом образовању, као и доказ о уплати у износу од 2.000,00 динара.

Одлуку по њиховом захтеву доноси декан, на основу извештаја комисије.

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама.

Страни држављани се могу уписати на мастер академске студије под истим условима као и домаћи држављани, уз услов да познају језик на коме се изводи настава, што доказују уверењем овлашћене установе за учење српског језика и издавање уверења. Кандидат – страни држављанин, пре уписа, пролази поступак нострификације јавне исправе стечене у иностранству, пред Сенатом Универзитета “Унион – Никола Тесла”. Лица која поседују документа Републике Српске, конкуришу без нострификације.

Страни држављани подносе захтев за признање стране јавне исправе ради наставка школовања, након уплате накнаде у износу од 900,00 евра у динарској противвредности на дан уплате на име признања јавне исправе, на рачун Факултета код АИК Банке Београд, бр. рачуна 105-3335-15(пример уплатнице на сајту Факултета).

У захтеву је потребно навести следеће податке: име, презиме, име једног родитеља, датум рођења, држављанство, адресу и број телефона, податке о образовању, назив студијског програма и сврху подношења захтева.

Уз захтев је потребно доставити следећу документацију:

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ ПРИЛИКОМ УПИСА  НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа:

 1. 1. Диплома о завршеном високом образовању (оверена фотокопија);
 2. 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија-нови образац);
 3. 3. Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија-не старија од 6 месеци)
 4. 4. Два попуњена обрасца ШВ-20 (добија се у Библиотеци факултета)
 5. 5. Студентска књижица – индекс (добија се у Студентској служби);
 6. 6. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм,
 7. 7. Доказ о уплати школарине, односно доказ о уплати прве рате школарине;
 8. 8. Очитана лична карта и лична карта (на увид),
 9. 9. Потписана изјава којом се овлашћује Факултет да може извршити увид, прибављање и обраду личних података студената (добија се у студентској служби).

 

 

КОНКУРСНИ ТЕРМИНИ

Конкурски термини у првом уписном року:

– Пријављивање кандидата: од 19. јуна до 28. јуна 2024. године до 12 часова;

– Листе пријављених кандидата се истичу 28. јуна до 15 часова,

– Полагање пријемног испита:

 1. јула 2024. године у 10 часова – департман за Дипломатију и безбедност;
 2. јула 2024. године у 13 часова – департман за Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије,
 3. јула 2024. године у 10 часова – департман за Продукцију драмских и аудиовизуелних уметности и медија.

– Објављивање резултата: најкасније до 02. јула 2024. године до 15 часова на прелиминарној ранг листи;

– Примедбе на прелиминарну ранг листу: најкасније дo 03. јула 2024. године до 15 часова;

– Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 04. јула 2024. године до 15 часова;

– Жалбе на решење комисије подносе се декану у року од 24 часа од пријема решења комисије, а најкасније до 05. јула 2024. године  до 15 часова,

– Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе – 08. јула  2024. године до 12 часова. Решење декана је коначно,

– Коначне листе се објављују најкасније до 08. јула 2024. године до 16 часова,

– Предаја докумената и упис: најкасније од 09. јула до 12. јула 2024. године, након објављивања коначне ранг листе у термину од 10 до 14 часова;

– Упис кандидата мора бити завршен до 12. јула 2024. године до 14 часова.

Други уписни рок

– Пријављивање кандидата: 29. и 30. августа 2024. године до 15 часова,

– Полагање пријемног испита: 03. септембра 2024. године у 10 часова,

– Објављивање резултата: најкасније 04. септембра  2024. године до  15 часова на прелиминарној ранг листи,

– Примедбе на прелиминарну ранг листу: најкасније дo 05. септембра 2024. године до 15 часова;

– Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 06. септембра 2024. године до 15 часова;

-Жалбе на решење комисије подносе се декану у року од 24 часа од дана  пријема решења комисије, а најкасније  до 09. септембра  2024. године до 13 часова,

– Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе –  најкасније до 10. септембра 2024. године до 13 часова,

-Коначне листе се објављују најкасније до 10. септембра 2024. године до 15 часова,

– Упис кандидата је од 11. септембра до 13. септембра 2024. године до 14 часова.

 

ПРИЈАВА

Пријаве на конкурс слати искључиво електронским путем на мејл:  office@fdb.edu.rs.

У мејлу навести

– Subject: “Пријава за упис у прву годину студија”

– У тексту мејла написати:

 1. Име (име једног родитеља) и презиме
 2. Назив завршене средње школе
 3. Број личне карте, пасоша или возачке дозволе
 4. Град, улица и број
 5. Лични контакт телефон
 6. Мејл адреса

 

ШКОЛАРИНА

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Дипломатија и безбедност школарина износи 1.600,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рата.

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије, школарина износи 990,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рата.

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија школарина износи 1.550,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рата.

Приликом уписа у прву годину основних академских студија подноси се  доказ о уплати  прве рате школарине у износу од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате – уписнина, а остатак школарине може се платити  на десет месечних рата.

За студенте који уписују прву годину мастер академских студија Корпоративна безбедност школарина износи 1.700,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рата.

За студенте који уписују мастер академске студије Дипломатија и безбедност школарина износи 1.900,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања десет месечних рата.

Приликом уписа у прву годину мастер академских студија подноси се  доказ о уплати  прве рате школарине у износу од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате – уписнина, а остатак школарине може се платити  на десет месечних рата.

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Дипломатија и безбедност школарина износи 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рата.

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије,  школарина износи 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рата.

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија школарина износи 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рата.

Приликом уписа у прву годину основних академских студија подноси се  доказ о уплати  прве рате школарине у износу од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате – уписнина, а остатак школарине може се платити  на десет месечних рата.

За студенте који уписују прву годину мастер академских студија Корпоративна безбедност школарина износи 2.800,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рата.

За студенте који уписују мастер академске студије Дипломатија и безбедност школарина износи 3.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања десет месечних рата.

Приликом уписа у прву годину мастер академских студија подноси се  доказ о уплати  прве рате школарине у износу од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате – уписнина, а остатак школарине може се платити  на десет месечних рата.

Уплате се врше на текући рачун Факултета за дипломатију и безбедност, Милорада Екмечића 2, Београд, код АИК Банке Београд, бр. рачуна 105-3335-15.

 

Упис на основне академске студије лица са вишим образовањем или лица која прелазе са других самосталних високошколских установа (осим прве године).

Држављани Републике Србије (као и лица која имају право да се упишу под истим условима као и држављани Републике Србије) са завршеном вишом школом или лица која прелазе са других високошколских установа уписују се у уписном року на ону годину основних студија, за коју испуњавају услове, без полагања пријемног испита.

Лица која прелазе са других високошколских установа подносе захтев за упис, уплаћују накнаду у износу од 2.000,00 динара и подносе уверење о положеним испитима, након чега катедре департмана формирају Комисију која ће да размотри захтев и да одлучи о истом.

На основу извештаја Комисије, декан доноси решење на основу ког се кандидат уписује на ону годину студија за коју испуњава услове.

Документа која су потребна за упис на основне академске студије, за кандидате који прелазе са других високошколских установа:

 1. Оригинал диплома о завршеном средњошколском образовању и сведочанства свих разреда средње школе,
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија-нови образац);
 3. Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија-не старија од 6 месеци),
 4. Два попуњена обрасца ШВ-20 (добија се у Студентској служби),
 5. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм,
 6. Доказ о уплати уписнине;
 7. Очитана лична карта и лична карта (на увид).

Декан

Проф. др Радојица Лазић

Напомена:

Сва потребна типска документа за пријављивање и упис добијају се у Студентској служби. Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом могу се наћи на сајту fdb.edu.rs, или позивом на бројеве телефона: 011/26 20 186 или 011/ 26 20 354.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!