Ocenjivanje studenata regulisano je dokumentima Fakulteta: Statutom, pravilnicima i uputstvima iz knjige predmeta-silabusima i ono je značajan segment programskog koncepta studijskog programa. Ocenjivanje je u funkciji napredovanja i podsticanja studenata kao neophodnog elementa ukupne evaluacije nastavnog procesa čime se obezbeđuje upis studenata na višu godinu studija, rangiranje studenata i podsticanje i motivisanje za kvalitetniji rad. Zbog toga je ocenjivanje studenata kontinuirani proces i vrši se praćenjem rada i aktivnosti studenata u svim oblicima nastave i na osnovu poena stečenih u ispunjavanju predispitnih obaveza i polaganjem ispita.

Student savladava program, redovnim pohađanjem nastave, aktivnim učešćem u nastavi, što podrazumeva prednost interaktivnih metoda nastave (praktične vežbe, rasprave, rad u radnim grupama, seminarske radove), polaganjem ispita, izradom i odbranom završnog rada. Univerzalnim sistemom bodova pokrivene su sve aktivnosti nastave studijskog programa i jasnim kriterijumom, prihvaćenim od strane nastavnika i studenta, doprinose objektivnosti ocenjivanja i sadržajnosti praćenja napredovanja studenata.

Svaki pojedinačni predmet u programu ima određeni broj ESPB bodova koje student ostvaruje kada položi ispit. Broj ESPB bodova se utvrđuje na osnovu radnog opterećenja studenta u savladavanju programa predmeta. Svaki predmet iz programa ima jasan i objavljen način sticanja poena po osnovu svake pojedinačne aktivnosti. Nosilac predmeta određuje maksimalni broj poena koje nosi svaki od pojedinačnih oblika aktivnosti studenata u ukupnom broju poena.

Uspešnost studenata u savladavanju programa predmeta kontinuirano se prati tokom nastave, odnosno godine i izražava poenima. Maksimalni mogući broj poena je 100. Minimalni broj poena koji student može da stekne ispunjavanjem predispitnih obaveza da bi izašao na ispit je 30, a maksimalni 60. Konačna ocena studenta na predmetu sastoji se od ukupnog broja poena koje je student ostvario tokom nastave i ispunjavanjem predispitnih obaveza i bodova stečenih na ispitu svakog predmeta. Ocena studenta se utvrđuje u skladu sa standardom, a na sledeći način: do 54 poena – ocena 5 (nije položio); od 55 do 64 poena - ocena 6 (dovoljan), od 65 do 74 poena – ocena 7 (dobar), od 75 do 84 poena – ocena 8 (vrlo dobar), od 85 do 94 – ocena 9 (odličan), od 95 do 100 poena – ocena 10 (odličan – izuzetan).

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom