Prof. dr Žarko BrakovićVanredni profesor

Osnovne studije završio je na Vojnoj akademiju u Beogradu. Studije drugog stepena, specijalističke studije, iz oblasti bezbednosnog menadžmenta, na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Doktorske akademske studije trećeg stepena na studijskom programu – Pravo, okončao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2017. godine, odbranivši doktorsku disertaciju na temu: “Kontrola nasilničkog imovinskog kriminaliteta”.

Profesionalnu karijeru proveo je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, obavljajući sve značajnije dužnosti, uključujući i one najsloženije. Za vreme krize, na jugu Srbije 2000-2001. godine, obavljao je dužnost zamenika komandanta policijskih jedinica u okviru Združenih snaga bezbednosti. U toku profesionalne karijere, više puta je vanredno unapređivan i nagrađivan. Odlikovan je Ordenom Jugoslovenske zastave II stepena. Ordenom narodnog heroja odlikovana je jedinica kojom je, pored drugih poslova i komandovao. Nakon uspešnog okončanja krize na jugu Srbije,  27.05.2001. godine, unapređen je u čin general-majora policije.

Bio je rukovodilac više radnih grupa za izradu podzakonskih akata Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom 2001.godine, projektovao je organizacionu strukturu, sistematizaciju radnih mesta i ostala normativno-pravna akta, neophodna za osnivanje, a nakon toga do 2004. i učestvovao u procesu konstituisanja i ustrojavanja Žandarmerije u okviru MUP-a Republike Srbije. U svojstvu rukovodioca radne grupe za specijalne jedinice, u perodu od 2002. do 2003.  godine, učestvovao je u projektu Reforme Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je realizovan u saradnji danskog Ministarstva spoljnih poslova, danskog Instituta za ljudska prava i MUP-a Republike Srbije. Kao rezultat toga proistekao je Dokument vizije reforme Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je trebalo da bude strateška platforma za reformu MUP-a. Za člana Odbora za upravljanje programom reformi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, bio je određen 2003. godine. Imao je priliku da se upozna sa organizacijom i funkcionisanjem sistema bezbednosti profesionalno boraveći u više zemalja Evrope.

Odlukom Vlade SRJ i Vlade Srbije od 2001. do 2003. godine, bio je član Koordinacionog tela za jug Srbije. Kao ovlašćeni predstavnik MUP-a Srbije, učestvovao je u konstituisanju odeljenja za borbu protiv terorizma u okviru Regionalnog Centra za borbu protiv prekograničnog kriminala u Bukureštu, (Southeast European Center for Combating Trans-border Crime) osnovanog u okviru Southeast European Cooperative Initiative – SECI.

Na Kriminalističko-policijskoj akademiji bio je angažovan od 2011. do 2015. godine, na predmetima Policijska taktika i Taktika policijskih jedinica posebne namene. Bio je član eksternog naučnoistraživačkog projekta Struktura i funkcionisanje policijske organizacije – tradicija, stanje i perspektive, koji je realizovanog na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, u periodu od 2012. do 2014. godine.

Učestvovao je na više naučnih i stručnih, domaćih i međunarodnih skupova. Autor i koautor je više naučnih i stručnih radova i publikacija objavljenih u referentnim do­ma­ćim i inostra­nim ča­so­pi­si­ma i zbornicima radova.

U nastavnom procesu na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost uključen je od 2018. godine.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom