BINS 2024.

Факултет за дипломатију и безбедност је у сарадњи са Министарством спољних послова Републике Србије током 2023. године спроводио научно-истраживачки пројекат ”ИЗАЗОВИ ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ И ПОЛИТИЧКИХ ИДЕНТИТЕТА У АКТУЕЛНИМ ГЕОПОЛИТИЧКИМ ДЕШАВАЊИМА”.

Теоријска, практична и емпиријска истраживања, као и међународна конференција које ће бити организована, као завршница овог Пројекта, имају за циљ да одговоре на следећа питања:

  1. Да ли је војна неутралност Србије одржив концепт и адекватна одлука у све неповољнијем глобалном безбедносном окружењу?
  2. Да ли је војна неутралност као политички идентитет појединих европских земаља концепт одрживе безбедности?
  3. Који вид јачања политичког идентитета и капацитета су потребни Републици Србији, али и другим војно неутралним земљама да би одржале адекватан ниво безбедности, као и независну, мирну и развојну политику на националном и међународном нивоу?

 

Међународна конференција БИНС 2024, са тематским оквиром изазова и одрживости војне неутралности у актуелним геополитичким околностима, има за циљ да кроз стручне радове и дискусију, да теоријске и практичне смернице за одговоре на овако сложена питања, које су Пројекат и истраживачи поставили.

Верујемо да ћете својим учешћем дати несумњив допринос дебати и сврсисходности Конференције.

 

Проф. др Радојица Лазић,                                                     Проф. др Милица Бошковић,

Декан                                                                                           Продекан за научно-истраживачки рад

 


 

At 2023, the Faculty of Diplomacy and Security, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, implemented the scientific research project “CHALLENGES OF MILITARY NEUTRALITY AND POLITICAL IDENTITY IN CURRENT GEOPOLITICAL EVENTS”.

Theoretical, practical and empirical research, as well as the international conference that will be organized as the end of this Project, have aim to answer the following questions:

  1. Does Serbia’s military neutrality is a sustainable concept and an adequate decision in an increasingly unfavorable global security environment?
  2. Does military neutrality as a political identity of certain European countries, is a concept of sustainable security?
  3. What type of strengthening of political identity and capacities the Republic of Serbia, as well as other militarily neutral countries, need, in order to maintain an adequate level of security, as well as an independent, peaceful and developmental policy at the national and international level?

 

The international conference BINS 2024, with the thematic framework of the challenge and sustainability of military neutrality at current geopolitical circumstances, hase aims to provide, through expert papers and discussion, theoretical and practical guidelines for answers to such complex questions, which the Project and researchers have raised,.

 

We believe that your active participation,  will make an undoubted contribution to the debate and purpose of the Conference.

 

Prof. dr. Radojica Lazic,                                                                           prof. dr. Milica Boskovic

Dean                                                                                                             Vice-dean for Scientific Research