Doc. dr Danijela BjeljaDocent

Docent iz polja društveno humanističkih nauka na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost.

Nakon gimnazije diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog politikologa za novinarstvo i komunikologiju, 2004. godine. Na istom fakultetu Univerziteta u Beogradu pohadja postdiplomske studije koje završava prosečnom ocenom deset (10), i odbranom magistarske teze: „Protivurečnosti privatizacije društvenih preduzeća u Republici Srbiji“ stiče naziv magistra političkih nauka.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Savremena retorika u diplomatiji – jezik, stil i oblici izražavanja“ odbranila je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof.dr Dobrivoja Stanojevića, i komisije u sastavu prof. dr Ivo Visković, prof. dr Radomir Životić i prof. dr Zoran Jevtović.

Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost. Nakon zvanja stručni saradnik u nastavi, asistent u nastavi, nastavnik veština, birana je 2016.godine u zvanje docenta oblasti društveno humanističkih nauka. Dugi niz godina izvodi nastavu i vežbe iz predmeta: Osnovi diplomatije, Retorika i debata, Politički sistem Srbije. Tokom svog akademskog angažovanja izlagala je na više međunarodnih i domaćih naučnih konferencija i okruglih stolova. Autor je mnogobrojnih naučnih radova u akreditovanim domaćim i stranim časopisima. Urednik je dva zbornika radova u okviru organizacije međunarodnih naučnih skupova na Fakultetu za dipolomatiju i bezbednost.

Svoj akademsko istraživački rad usmerila je u oblasti digitalne diplomatije, jezičkim i retoričkim izazovima u diplomatskoj korespondenciji novog informatičkog doba, razvoju digitalne i javne diplomatije Republike Srbije na svom Evropskom i svetskom putu kao i mogućim bezbednosnim implikacijama informacione revolucije. Zagovornik je digitalnog opismenjavanja javnosti i političkih institucija i predstavnika Republike Srbije u međunarodnoj utakmici. Bavi se veštinama javnog izlaganja, prezentacionih veština, političkog besedništva, političke kulture i tradicionalnih i savremenih tehnika opštenja diplomatskih aktera.

Tokom svoje akademske karijere učestvovala je u tri projekta:

– „Izrada smernica za strateški plan i komunikacionu strategiju Društva sudija Srbije“ (implementiran u saradnji sa Institutom za održive zajednice/USAID, u periodu od juna 2011. do marta 2012. godine)

– „Inicijativa u borbi protiv trgovine ženama i devojkama u Jugoistočnoj Evropi“ (implementiran u saradnji sa Organizacijom za Evropsku bezbednost i saradnju / OEBS, u periodu od juna 2008. do decembra 2011.godine)

– „Pravosuđe u borbi protiv korupcije“ (implementiran u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške u periodu od januara 2012. do januara 2013.godine).

Kontakt: danijela.bjelja@arhiva.fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom